Taxonomic tree:

mycètes

Fungi
Phylum Anamorphic fungi
Phylum Ascomycota
Phylum Basidiomycota
Phylum Chytridiomycota
Phylum Dictyosteliomycota
Phylum Myxomycota
Phylum Oomycota
Class Oomycetes
Order Leptomitales
Order Peronosporales
Order Pythiales
Order Saprolegniales
Phylum Plasmodiophoromycota
Phylum Zygomycota

Previous page

animaux
plantes